Blancpain Saint Valentin 2014 (Ref. 6604-4654-55B)